For full article: Download PDF

 

March 22, 2019

金群利聚餐看电影 -中国报

  For full article: Download PDF  
March 22, 2019

金群利招待合伙伴看电影 – 南洋商报

  For full article: Download PDF  
March 22, 2019

邀媒体合作伙伴职员金群利请聚餐看电影 – 星洲日报

  For full article: Download PDF  
March 22, 2019

政府别介入房地产市 – 中国报

  For full article: Download PDF